Голова Жмеринської районної ради

8 скликання

БЕШЛЕЙ

Анатолій Віталійович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» код ЄДРПОУ 00991433

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання

24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Олени Пчілки, буд. 15

тел. +380674321720

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензопил, трелювання сортиментами за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції.

Технічна альтернатива 1

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянок.

Технічна альтернатива 2

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 гектар у межах ділянок відповідно до матеріалів лісовпорядкування.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємства «Могилів-Подільське лісове господарство». Лісгосп

 

розташований в південно-західній частині Вінницької області на території Могилів-Подільського, Жмеринського та Тульчинського адміністративних районів. Територія лісгоспу відноситься до зони Лісостепу і входить до складу Придністровсько-Подільського округу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Площа ДП «Могилів-Подільське лісове господарство» складає 32 144 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 1 рік.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 36,69 тис м3 на площі 147,5 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,55 тис. м3, на площі 3,1 га, захисні ліси – 1,70 тис. м3 на площі 7,1 га, експлуатаційні ліси – 34,44 тис м3, на площі 137,3 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 328/10608).

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників буде використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами –  зберігання відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша утилізація проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету);

клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України.

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

що видається Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від  уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна

 

Директор лісгоспу Віктор ІЩУК