Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


 

ВИТЯГ

з положення про постійні комісії районної ради,

затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

районної ради 8 скликання від 04 грудня 2020 року

 

Повноваження постійних комісій


Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, спорту, роботи з молоддю, національно-патріотичного виховання, духовного відродження, регламенту, депутатської діяльності і етики, законності і правопорядку.

Комісія з питань освіти, культури, спорту, роботи з молоддю, національно-патріотичного виховання, духовного відродження, регламенту, депутатської діяльності і етики, законності і правопорядку (далі - комісія) здійснює аналіз стану, підготовку висновків та рекомендацій, розробку та попередній розгляд проєктів рішень щодо державної політики в галузі освіти, релігії, культури, сім'ї, молоді, спорту і туризму, розвитку музейної справи, правової політики регіону, дотримання демократичних принципів, захисту свобод, забезпечення гендерної рівності, доступу до публічної інформації, комунікації з населенням і засобами масової інформації, дотримання норм депутатської етики і регулювання депутатської діяльності, аналізує ситуацію та готує висновки з цих питань.

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

-       спільно з комісією районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин вивчає та попередньо розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік, проєкти районного бюджету та програм економічного та соціального розвитку на наступний рік;

-       бере участь у розробці регіональних комплексних та цільових програм, направлених на розвиток освіти і науки, фізичної культури і спорту, здоров'я нації, здійснення молодіжної та сімейної політики, подає їх на затвердження сесії районної ради і здійснює контроль за їх виконанням;

-       здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ, організацій системи освіти та культури, фізичної культури і спорту, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

-       розглядає та подає на розгляд пленарного засідання ради проєкти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти та культури, фізичної культури і спорту;

-       сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи освіти та культури, фізичної культури і спорту, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;

-       сприяє проведенню інноваційної діяльності системи загальної середньої освіти;

-       готує спільно з постійною комісією з питань будівництва, комунального майна та приватизації, розвитку інфраструктури населених пунктів, інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування подання для призначення та звільнення керівників закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту - об'єктів спільної власності територіальних громад району;

-       сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури;

-       взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними організаціями;

-       сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери - об'єктів спільної власності територіальних громад району;

-       розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;

-       здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

-       здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;

-       подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

-       розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;

-       бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації;

-       розглядає і вивчає питання національного та духовного відродження;

-       співпрацює з виховними та навчальними закладами, незалежно від форми власності, в питаннях національного і духовного відродження;

-       здійснює контроль за впровадженням музейної справи;

-       заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері освіти, культури та духовного відродження, сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;

-       сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;

-       розглядає та подає висновки для виховання молоді, розвитку її здібностей, професійної орієнтації;

-       розглядає питання соціального захисту учнівської та студентської молоді, оглядає умови для їх виховання, навчання;

-       розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання;

-       сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях, організації спортивних заходів тощо), здійснює контроль за реалізацією цих заходів;

-       бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;

-       сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, роботи з молоддю;

-       контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

-       здійснює контроль за забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної культури, спорту і туризму;

-       контролює надання студентам, неповнолітнім права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізичної культури і спорту;

-       здійснює вивчення, попередній розгляд і підготовку питань правової політики регіону, депутатської діяльності, етики та інших питань, які належать до компетенції комісії, здійснює контроль за виконанням рішень ради;

-       попередньо розглядає проєкти розвитку правової політики регіону, звіти про стан правового захисту населення, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляє проєкти рішень ради та готує висновки, здійснює виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з правових питань;

-       вивчає дотримання законодавства при достроковому припиненні повноважень депутата за наявності перелічених у законодавстві підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради, та готує проєкти рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

-       контролює дотримання депутатами ради правил депутатської етики, встановлених законодавством і Регламентом районної ради, та застосування заходів впливу щодо тих депутатів ради, які порушують ці правила;

-       забезпечує комунікацію з населенням району, шляхом аналізу належної реалізації депутатами обов’язку вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їхньому вирішенні;

-       забезпечує комунікацію із засобами масової інформації та аналізує дотримання законодавства при реалізації депутатами ради права доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому радою;

-       аналізує дотримання законодавства при реалізації депутатами ради права на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання, невідкладний прийом;

-       здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції України, законів та нормативно-правових актів;

-       аналізує реалізацію антикорупційного законодавства;

-       контролює дотримання Регламенту районної ради;

-       вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів з питань правової політики, віднесених до компетенції ради, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а у разі необхідності, - на розгляд ради;

-       у питаннях правової політики району та в порядку, визначеному законом, отримує від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їхніх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. За результатами вивчення і розгляду питань правової політики району готує висновки і рекомендації. Рекомендації підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений строк;

-       здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції України, законів та нормативно-правових актів в районі з питань правосуддя щодо діяльності судів, реалізації у встановленому законом порядку досудового урегулювання спору, безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, належної реалізації завдань прокуратури та надання професійної правничої допомоги адвокатурою, проведення аналізу їх діяльності та звернення до уповноважених органів у встановленому законодавством порядку при виявленні порушень;

-       координує діяльність, взаємодіє для реалізації правової політики району та дотримання законодавства з правоохоронними органами, органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національного антикорупційного бюро України, органами охорони державного кордону, органами доходів і зборів, органами і установами виконання покарань, органами державного фінансового контролю, іншими органами, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції, проводить аналіз діяльності правоохоронних органів, а при виявленні порушень звертається до уповноважених органів у встановленому законодавством порядку; ініціює проведення соціологічних досліджень ефективності діяльності правоохоронних органів, їхнього керівництва та рівня довіри до них громадян у районі;

-       координує діяльність, взаємодіє для реалізації правової політики району та дотримання законодавства з територіальними органами Міністерства юстиції, установами та органами юстиції, підвідомчими установами та державними підприємствами юстиції, координаційними центрами з надання правової допомоги;

-       взаємодіє з громадськими об’єднаннями (громадськими організаціями та громадськими спілками), політичними партіями, релігійними організаціями, які здійснюють професійне самоврядування, непідприємницькими товариствами, які не є громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями інших держав, міжнародними неурядовими організаціями;

-       для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своєї компетенції вживає заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі, забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі; здійснює виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; проводить просвітницьку діяльність з питань тендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; здійснює збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб; сприяє науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень, підготовці фахівців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

-       розглядає звернення громадян з питань, які належать до компетенції комісії, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

-       взаємодіє з Комітетом з питань правової політики Верховної Ради України, Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України; Комітетом з питань свободи слова Верховної Ради України;

-       співпрацює з засобами масової інформації з питань висвітлення діяльності комісії та районної ради;

-       спільно з постійною комісією з питань будівництва, комунального майна та приватизації, розвитку інфраструктури населених пунктів, інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування розглядає подання для призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

-       бере участь у засіданнях інших комісій, де відслідковує дотримання принципів демократії, прозорості та відкритості, рівних прав та свобод громадян;

-       бере участь у конкурсних відборах, призначеннях на посади керівників комунальних підприємств, де відстежує дотримання рівності, прозорості та неупередженості щодо їхніх учасників;

-       вносить на розгляд ради питання щодо клопотань перед відповідними органами про присвоєння почесних звань та нагород, згідно з вимогами чинного законодавства;

-       сприяє підвищенню рівня правової, національної свідомості населення та розвитку інформаційного простору району;

-       вносить на розгляд ради питання щодо надання дозволу на використання символіки районної ради суб’єктами, які звернулися з проханням та аргументацією щодо доцільності її використання згідно з вимогами чинного законодавства;

-       надає допомогу в захисті інтересів колективів комунальних засобів масової інформації під час виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;

-       здійснює громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-       бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

-       сприяє розвитку правової освіти населення, реалізації політики профілактики злочинності в районі шляхом співпраці з відповідними органами та організаціями;

-       сприяє проведенню громадських слухань, публічних консультацій для забезпечення участі проінформованих громадян у змістовних дискусіях із суспільно важливих питань розвиток району;

-       заслуховує звіти керівників суб’єктів владних повноважень, щодо виконання ними рішень районної ради.

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

Комісія у питаннях, які належать до ї відання, та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.